සොයමි...


ඉකිගැහෙන ඉකියක,
අපෙ මතක විසි වෙවි.
හීල්ලෙන සුසුමක,
තවත් නුඹ සොයනෙමි.
.
.
.
.
#අරු

ප්‍රේමිය.. මම.. නුඹේ කෙමිය, මතට වැටිමි. මල් පෙතිතර  සැඟවෙමි. මකරද මත ගිලෙමි.