මේ කවි නුඹට ....බරටම දැනෙන හුස්මක් සුසුමක් වීලා
ගහගෙන යාවී මාරුතයම කලඹාලා
ඒ සුසුමෙන් උපදින කවි පබඳාලා
නිහඬව ඉන්නේ නුඹ දකිනවා රිසි වීලා

අඹ ගහෙ හැදෙන්නේ අඹ ඵල නොවේද
මඩෙ වුව පිපෙන්නේ නෙලුඹු නොවේද
සැඟවු නියා ආදරයක් බිඳේ ද
මේ කවි සියල් නුඹ නමටම නොවේද


2 comments:

කුරුලු දඩයම -03

ලිපියෙන් පසු දුර්ශාන් තීරණය කලේ අභියෝගය බාරගෙන කෙසේ හෝ ක්‍රිශෝලී දිනා ගන්න... ඇත්තටම ආදරයක් ජය ගන්නවා කියන්නේ ලෙසි පහසු දෙයක් නොවන වග දුර්ශ...