තනිකමක් තියා නොතියාම 
ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි.
රිද්දා නොරිද්දාම 
හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි.

පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක
ණයට දීමක් නොවේ පෙම සකි.
යලිත් හමුවක් නැතිව ගිලුනත්
සිඳුට නෞකා හුඟකි බර නැති.

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...