ප්‍රේමිය..
මම..
නුඹේ කෙමිය,
මතට වැටිමි.
මල් පෙතිතර 
සැඟවෙමි.
මකරද මත ගිලෙමි.

No comments:

Post a Comment

ප්‍රේමිය.. මම.. නුඹේ කෙමිය, මතට වැටිමි. මල් පෙතිතර  සැඟවෙමි. මකරද මත ගිලෙමි.