ඔබට අවැසි වුනේ සිප ගන්න...
මට අවැසි වුනේ කියවන්න..
ඔබ හොඳ අසන්නෙක්..
මේ කටකාරිව ඉවසපු...
ඒ හුඟක් ඉස්සර...

ඒත් දැන්,
මට අවැසි සිපගන්න.
ඔබ ආස බලා හිඳින්න.
මගේ දෙනෙතේ එල්ලෙන්න.
තව හුඟක් කියවන්න..
මං දැන් හොඳ දඟකාරියෙක්.., දන්නවා...,ඔබ
මාව ඉවසනවා...

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...