රිදුම්
ඔබ තුටින් බව අසා 

මගේ නෙත් පිය වුණා..
රැයේ සීතල නුඹේ ළඟ යැයි 
හදිස්සියේ හිත ගැස්සුනා..

කිටි කිටියේ තද කරන්
නුඹ උන්න මගේ ලයේ
නුඹ ඇවිත් තැනින් තැන
කොනිතිලා රිද්දුවා....

2 comments:

නිරුධක.(හිස්කම)

සංවරව    හිත මතම මදින රූ            රටාවෙක අන්ධවම   නොදුටු අඩ, හඳින් මුව  තෙමාගෙන සංසලව    හිත් මැදින් පිපුණ මල්   නෙලාගෙන යන්න  ගිය ...