රැවටුම

අපෙ මතක සැඟවුනු
මහ සයුරු වෙරළ මත
රැලි නගන කල ඇහෙරෙනව
අපටත් නොදැනීම ප්‍රේමය...

වැහිලිහිනියනුත් හඳුනන
ඒ විසල් ප්‍රේමයේ අක්ෂර
විමසාවි සියොතුනුත්
පවත් දැන අපේ...

ඔබේ මුතු කඳුලු
සැඟවිලා මගේ විසල් ලය මැද
ඔබ ගැන විම්සන සියොතුන්ට
ඒ මුතු දිස්නය පෙන්වා
රවටමි අදටත්...

10 comments:

පිපුණු වසන්තයට

කොඳුරනා ඇස් නවන බැල්මකි. කියවනා සිත් කවන රිදුමකි. නොහඬනා නෙත් තෙමන බිරුමකි. නොපවසා නුඹ දුරැර ගමනකි. කුරුල් නද ගී විසිර යන්නට. පීදෙ...