සියල් ඵල නෙලා අවසන
ඔබ නිදයි, නිදන මැදිරියක.
මා අහම්බෙන් එල්ලුන
පා පුවරුවේ තවම....

4 comments:

  1. Is that all ????????

    ReplyDelete
  2. ඔබ දන්නේ නම්
    පා පුවරුවේ බව
    තවම මම

    ReplyDelete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...