සියල් ඵල නෙලා අවසන
ඔබ නිදයි, නිදන මැදිරියක.
මා අහම්බෙන් එල්ලුන
පා පුවරුවේ තවම....

4 comments:

  1. Is that all ????????

    ReplyDelete
  2. ඔබ දන්නේ නම්
    පා පුවරුවේ බව
    තවම මම

    ReplyDelete

ප්‍රේමිය.. මම.. නුඹේ කෙමිය, මතට වැටිමි. මල් පෙතිතර  සැඟවෙමි. මකරද මත ගිලෙමි.