1989 රුසියානු බිඳවැටීම


හඬන කම්කරු
බිඳෙන සවියක
පෙල ගැසෙන'යුරු
ඒකාධීත්වය.
ඔච්චම්, ලිබරල්වාදයෙන්...

Comments

Post a Comment

Popular Posts