දික් කසාදයෙන් පසු..ඉඳහිටත් ඇහැරිලා,
සයනයේ  වමට අත යැවෙනවා...
නුඹ නිදියන්ද බලනවා...
ආයෙම මහ සුසුමක් හෙලා,
මම නිදියන්න තැත් කරනවා...

Comments

Popular Posts