අතහරිනු කොහොම


දල්ව ගෙන උන්නට උඹ..
ප්‍රේමය වළකන්නේ කොහොම මම.

එකම එක බැල්මෙන් ඇරඹි 
ප්‍රේමයේ අභිමන්..
වියවුලක් වුණේ කොහොම 
අහිංසක හිතකට..

බිව්වට කමක් නැහැ,
විහිළුවක් නොවී..
නමුත් දුම් දමන විස කූරූ
තහනමට ලක් වුණා..
ආයේ සිගරට් දැල්වුණොත්
අතහරිනවා ඔබව...

නමුත් ඔබ පහසුවෙන්
අතහැරියා මාව.
අමතකව මගේ නිතී මැද
නුඹ ඔහේ පිච්චුණා.

කිසිම හොරකමක් නැතිව
නුඹෙ මෙලෙස කියන කොට,
අද මිතුරන් සමඟ 
තුටුවෙච්ච බව එලෙස

පිච්චෙන්න විස කූරූ 
නිසා නුඹ අතහැරිනු කොහොම
දල්ව ගෙන උන්නට උඹ..
ප්‍රේමය වළකන්නේ කොහොම මම.


No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...