අපි අපේ...

සිහින කැන් දෝතකුඳු සඟවාම
කවි ලියා අහවරව හිනැහීම
මට වඩා පුරුද්දට ගිහින් නොවැ,
අපි අපේමයි ඉදින් හැමදාම...

Comments

Post a Comment