අපි අපේ...

සිහින කැන් දෝතකුඳු සඟවාම
කවි ලියා අහවරව හිනැහීම
මට වඩා පුරුද්දට ගිහින් නොවැ,
අපි අපේමයි ඉදින් හැමදාම...

5 comments:

පව

යන්න ඕන වෙන්නේ ආදරය නැති නිසා නෙවේ... හුඟක් ආදරය නිසා.. ඒත් ඈතට වෙලා ඉන්න බැරුව එන්නේත් ආයේ ඒ හුඟ ආදරේ නිසා.... ඒකට කියන්නේ "සංස...