අපි අපේ...

සිහින කැන් දෝතකුඳු සඟවාම
කවි ලියා අහවරව හිනැහීම
මට වඩා පුරුද්දට ගිහින් නොවැ,
අපි අපේමයි ඉදින් හැමදාම...

5 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...