හිමිකරුමගේ නෙත් මත වැතිරගෙන ඔබ
බලා උන්නේ ජීවිතේ දෙස.
ඔහේ කියවන ඔබේ ඇස් වල
කියෙව්වේ මං ආදරේ ගැන.

මේ තරම් ප්‍රේමයක් ගෙනවිත්
තැබුවේ ඔබ මගේ අබියස,
අසරණව මම බලා හුන්නේ
ප්‍රේමය හරි විසල් තරමට

සන්තුෂ්ටියකි ප්‍රේමයක් වින්ඳට.
උගැන්වු මුලකුරුත් නුඹෙමය.
ප්‍රේමයක මහ සනහසක් වෙද
නුඹයි හිමිකරු සදාකාලික...

6 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...