සඳ

සැඟවී මසක භාගයකුත් ගෙවාගෙන,
දිලිහී ඉතිරි දින සොලොසත් පිපිගෙන,
සඳ සේ එලිය කර මා දිවි, පිපිගෙන
එක තරුවක්ද මම සඳ වට දල්වගෙන

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...