ප්‍රේමයේ නිදානයආදරණීය හොරෙක් නුඹ.
නොපල කවියක් ඉන්දවන,
මගෙ හද මැද වලක් හාරා...

වල ගොඩැලි සමතලා කොට,
යන්තමින් ඉසුව පෙම් දියර
කේෂ නාලිකා වලින් උරාගෙන 
මනි පත්‍ර දක්වාම ගෙන ගොස්,
දලුදමා වැඩෙන'යුරු,
නුඹවත් නොදැන...

තකහනියක්ම දුරැර බාධා හමා
ශේෂ වුන කවි සුලං,
නතරව අභිමුව, 
පාදා සිතැති සේ නොලත් ගිවිසුම්,
ඔබ නුදුටුවද යවන අනිසි කිවිසුම්.,
ඔබ නිසා ලදින්, උපදි හද මැද කුසුම්.

No comments:

Post a Comment

නොනිමි ප්‍රේමය

සුසුම වුව බිඳී විසිරී හඬ මවන කටුක නිහඬ යම,, නුඹටය..... දිගු රැයක පවා නොසැලෙන ප්‍රේමයටය.. තරු වර්ෂ ගණන් නොහිඳෙන කාලයට. මේ වැසි අක...