ප්‍රේමයක්

ඉඩෝරෙක බිම හැලුනු වියලි පතක හැර...
ශීතලෙන් මිරිකුනු සමයක, ලෝගුවක මිස...
සරත් ඍතුවක තැඹිලි පැහැයක විනා..
ප්‍රේමයක් වෙන කොහිද.. එකී සමයක රැදි.

ගලායන දියපහරක් උඩුගං බලා යාවිද
කඩාහැලෙන ඇල්ල නවතාලන්නට හැකි වේවිද.
ඉපදෙනා ප්‍රේමයේ ලෙයක පස්මහ බැලුමක් තියා, මූල කේශයක්වත් ඉපදේද.
එහෙව් ප්‍රේමයක අනාවැකියකුඳු පලවේද...

තවුතිසා ලොව නොව, නිරයේ සිට...
පෙරුම් පුරා පැමිණියා වෙද,
ප්‍රේමයක් නේන බැව් කිව හැකිද,
සක් දෙවිඳුට වුව.
ඉපදෙනා ප්‍රේමයට අහේතුවක් වුව හැකිය වෙන්නට එකඳු හේතුව..
එහෙව් ප්‍රේමයකට ආයුශත් තිබේවිද...

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...