ප්‍රේමයක්

ඉඩෝරෙක බිම හැලුනු වියලි පතක හැර...
ශීතලෙන් මිරිකුනු සමයක, ලෝගුවක මිස...
සරත් ඍතුවක තැඹිලි පැහැයක විනා..
ප්‍රේමයක් වෙන කොහිද.. එකී සමයක රැදි.

ගලායන දියපහරක් උඩුගං බලා යාවිද
කඩාහැලෙන ඇල්ල නවතාලන්නට හැකි වේවිද.
ඉපදෙනා ප්‍රේමයේ ලෙයක පස්මහ බැලුමක් තියා, මූල කේශයක්වත් ඉපදේද.
එහෙව් ප්‍රේමයක අනාවැකියකුඳු පලවේද...

තවුතිසා ලොව නොව, නිරයේ සිට...
පෙරුම් පුරා පැමිණියා වෙද,
ප්‍රේමයක් නේන බැව් කිව හැකිද,
සක් දෙවිඳුට වුව.
ඉපදෙනා ප්‍රේමයට අහේතුවක් වුව හැකිය වෙන්නට එකඳු හේතුව..
එහෙව් ප්‍රේමයකට ආයුශත් තිබේවිද...

No comments:

Post a Comment

පිපුණු වසන්තයට

කොඳුරනා ඇස් නවන බැල්මකි. කියවනා සිත් කවන රිදුමකි. නොහඬනා නෙත් තෙමන බිරුමකි. නොපවසා නුඹ දුරැර ගමනකි. කුරුල් නද ගී විසිර යන්නට. පීදෙ...