ඒ සාරගී නෙත් වල ප්‍රේමය
ලඝු නොකරමි,
ප්‍රේමය උතුරා යනෙන කල
ඈ සාරගී වුවා නොවෙද?
මගේ නෙත් කැල්මෙන දිස්නයෙන්
අවැසි හාදුවේ තරම
දැනගන්නට තරම්
ප්‍රේමයේ උත්තරීතරත්වයට
ඇය පත් නොවුවා වේද..?
ඇගේ එක චුම්බනයක සිහිල
මගේ ගිනියම් හදවත සිහිලැල්
නොකලේද...

Comments

හුඟක් අය බලපුවා