ප්‍රස්තුතයට මරු කැඳවා
ලියු කවියක ප්‍රේමයක් වෙද.
ඔබව සොම්නස් කිරීමට.
තරම් වුව සොයා ගන්නට තව.

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...