ප්‍රස්තුතයට මරු කැඳවා
ලියු කවියක ප්‍රේමයක් වෙද.
ඔබව සොම්නස් කිරීමට.
තරම් වුව සොයා ගන්නට තව.

Comments

හුඟක් අය බලපුවා