ප්‍රස්තුතයට මරු කැඳවා
ලියු කවියක ප්‍රේමයක් වෙද.
ඔබව සොම්නස් කිරීමට.
තරම් වුව සොයා ගන්නට තව.

No comments:

Post a Comment

පිපුණු වසන්තයට

කොඳුරනා ඇස් නවන බැල්මකි. කියවනා සිත් කවන රිදුමකි. නොහඬනා නෙත් තෙමන බිරුමකි. නොපවසා නුඹ දුරැර ගමනකි. කුරුල් නද ගී විසිර යන්නට. පීදෙ...