කවියක උපත

අකුරු එකිනෙක ඇමිනුනේ
කවියක උප්පත්තියක් ලබන්නද...
ප්‍රේමයෙන් ගැබ්බර මගේ සටහනට
ඔබ තැබු නම කවිය විය.

කවිය...
කිම මෙලෙස මා පාරනු,
වැගිරෙන ආදරය මතින්
මා ඔහුගේ ක්ෂුද්‍ර මාත්‍ර ප්‍රේමයක් සොයමි.

සොයා යන්න ඔබ ඔහුව.
අසන්න ඒ සා ප්‍රේමය දැන් කොහි කියා.

නැතිනම් මියැදෙන්න.
තවදුරටත් මා පාරනු කෙලෙස.
හිත්පිත් නැති එකෙකු සේ.

No comments:

Post a Comment

පිපුණු වසන්තයට

කොඳුරනා ඇස් නවන බැල්මකි. කියවනා සිත් කවන රිදුමකි. නොහඬනා නෙත් තෙමන බිරුමකි. නොපවසා නුඹ දුරැර ගමනකි. කුරුල් නද ගී විසිර යන්නට. පීදෙ...