මඟ හැරුනු ප්‍රේමය
ඔබ මා මඟ හැර ගිය
මාවත කෙලවර මඟහැරුනු
මතක මල් පොකුරු
පෙති හලා හඬන'යුරු
මම බලා උනිමි..

ඔබ හුඟක් ඈතින්
මහත් වේගෙකින් යන
අසෙරුවෙකු වී
පියාපත් සිඳි කිරිල්ලියක හා
අහම්බෙන් යනෙනු දුටිමි..

මා හා ඇසිල්ලක වේගයෙන්
සිනා වු නුඹ
ආයේ රළු බැල්මක් හෙලමින්
ගමනයෙහි අවතීර්ණ විය..


No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...