රිදිල්ලක් නොවෙද ප්‍රේමය____

නෝක්කාඩුවක් ඇතිය හැංගිච්ච,
ඒකමයි මේ දුක් සුසුම් ඇද වෙච්ච..
ගැහී ගැහී හදවතේ ඇකිලිච්ච,
ප්‍රේමයකි මා නුඹ නමින් පීදිච්ච...

කොයි තරම් ගැහෙනවද හෙවනැලි,
නිරුවතින් හිරි ඔතප් ගොලුවෙච්ච..
කොයි තරම් රිදෙනවද හර්දයම,
ඇත්තම නොකියා පැල වෙච්ච...

තෙලි තුඬින් මැවූ රූ රටාවන් ඇද වෙච්ච,
කැන්වසක අලුතින්ම සිතුවම්කි ඉපදිච්ව...
එනමුදුම ප්‍රේමයක රටාවක් ඇද වෙච්ච,
රිදිල්ලක් නොවෙද ඒ ප්‍රේමයත් විසිවෙච්ච...

4 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...