සුපෙම්වත____❤

සුපෙම්වත...
බිඳී විසිරෙන පිනි බිඳට
මගේ හිත ඔබ්බවමි...
ඉදින් සැනසෙන්න.
මා මියෙන බව දැන....

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...