සුපෙම්වත____❤

සුපෙම්වත...
බිඳී විසිරෙන පිනි බිඳට
මගේ හිත ඔබ්බවමි...
ඉදින් සැනසෙන්න.
මා මියෙන බව දැන....

Comments

හුඟක් අය බලපුවා