තරුව
තෙරපවාගෙන ප්‍රේමය.
මියගියා නොව ඔබ..
සදහටම පෑයුවා
තනි තරුව වී ...
පුදා අඬ එලියකුඳු
ගන අඳුරේ පමණක්ම ගිලුන
අහස කළඹා....


2 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...