තරුව
තෙරපවාගෙන ප්‍රේමය.
මියගියා නොව ඔබ..
සදහටම පෑයුවා
තනි තරුව වී ...
පුදා අඬ එලියකුඳු
ගන අඳුරේ පමණක්ම ගිලුන
අහස කළඹා....


Comments

Post a Comment