යථ'රුත

ඔබ ඔතන
මම මෙතැන..
කඳුලු මේ
හැමතැනම...

Comments

Post a Comment