ප්‍රේමයෙනි මම.
හිමිකමේ මූලකේෂයත් පරිස්සම් නේද.
ආයේ ආයේමත් හමුවන්නේ මෙහෙම.
යෑම් දහසකින් වෙහෙසුනත් හිත.
ඒම් සහසකට තවත් ඉඩ ඇත.

අවසානයක් නොවන කතාවක සම්බන්ධයක් ඇත.
තිතක් කිසිලෙසින්වත් නොතැබුවත් තව.
කොමා තව හුඟක් ඇත ඉඩ එයටමය.
නිහඬව නොම ඉන්න ආදරෙයි තව.

අවලංගු කාසියක් නොකරන්න හිත.
දලවංගු රාශියක් ජීවිතයේ ඇත.
අලවංගු පාරකින් සීරුනත් හිත.
ආදරය මැරෙන් නැත ප්‍රේමයෙනි මම.


2 comments:

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...