ඔබ..

2 comments:

  1. Replies
    1. මල් කවි.. මං ආස නෑ මේවා දාන්න.. නැතිකමට තමා ඉතින් දාන්නේ...

      Delete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...