මසිතේ ලතෙත් බව මුමුනමින්
සෙනෙහසින් බිඳුවකුදු නොතබමින්
ඈ යන්න ගියා නොඑන්නම,
ප්‍රේම කාව්‍යට තිතක් තබමින්.

හරි හුඟක් ප්‍රශ්නාර්ථ තිබුනත්
නිවැරදිව පිළිතුරු නොලියන්න,
ඈ වග බලාගත්තා සියුම්ව,
මටත් නොදැන්නෙන්න.

මම තවත් වෙහෙස නොවෙමි
පිලිතුරු නැතත්, මා ප්‍රේමය විසි කර
ඇවිද යමි වෙනත් මගකට
ඈ ගැන නොසිතමින්, නොතැවෙමින්.

Comments