අහස හඬන කල,
පොලව....
ස්නානය කරන ආශ්චර්යය


Comments