හද අඹරෙහි දැල්ව කුස යහනෙහි වැඩ හිඳිය..
වසර සතක් මහන්සියෙන් දලුලාපු හීනය.
මාස සතකින් වැගිර ප්‍රාණය නිරුද්ධ වුන...
හීන හීනවන තාක් සුන්දරලු..

කවදාවත් හීන ආයේ නොදකිමි.
ලැබෙන දේ පමණක් පිලිගනිමි.

සිනහවට වරම් නැති බව දැන හුන්නද..
කවිවල වැගිරීම් කලේ සිනහව විතරමයි.
සමහරක් කියවා හැඬුවත්, 
හීන සතුටක් පමනමයි දුන්නෙ.

සිරිපාදේ වන්දවන්න පැතුව පුතු
දොස්තර පැවසීය එලෙසම කුස ගැබේ
පුතු නැමති ජීවියා ආරක්ෂිතව හිඳින බැව්.
නමුදු හීනය කුණාටුවට ගසාන ගිය අරුමය...

පාලනය කර ගත නොහැකි වූ
අධි රුධිර පීඩනය මා පුතු 
රුධිරය නැහැව මා අසිහියෙන් පෙලුව
මගෙන් වෙකල මොහොත

හීන හීන වනතාක් සුන්දරලු.
හීනය රෑ දුටු නම් අගේලු.
හිරු මැද නොදුටු නම්
මා දැනුදු සොම්නසින්.

සත්මසක් වාර්තා ලැමිනේට් කර අලවමි.
වඳ බවේ සැහැසිකම් පිලිස්සුව පුතුගේ
ස්කෑන් වාර්තා රාමු කර එල්ලමි.
වඳ නමින් ගරහද්දී පෙන්නන්න සුරැකිව තබා ගමි.

කවදාවත් හීන ආයේ නොදකිමි.
ලැබෙන දේ පමණක් පිලිගනිමි.

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...