අමාවක අහස් දෙවිඳුනි.
ගෙනාවත් අමාවක මගේ දිවියට
හුරුයි මට අන්ධකාරය
මගේ මිතුරියක් විලසට.

ආයේමත් බලා ගන්නට
සඳවත වු ඇගේ වත කමල
ඉසිනු මැන සඳ වතුර
ඇගේ පොඩි පැල්පතට
මියැදෙන්න පෙර මෙමට
සැනහෙන්න ඉඩ දෙන්න.

සඳ නොපැයුව
අඳුර රජ කරන මොහොතක
මගේ නිරුද්ධ ප්‍රාණය ඇගෙන් සඟවා
අවසන් කටයුතු කරන්න.
පාළු සුසානයක.

Comments