ඔබේ ප්‍රේමය ගැන භාෂාව සොය සොයා
ලීවෙමි,
ඔබ විසින් නිරුද්ධ කල ප්‍රාණයට පණ නල දුනිමි.
ප්‍රේමය මතින්...
ඒ මහා ප්‍රේමයේ තතු...
ලියු අකුරු මත හිඳුවා,
සෙනෙහසේ අලංකාර යෙදුවෙමි..
මත් වුනෙමි. ඔබටත් ප්‍රේමයටත්....

මල් පොහොට්ටු තුල සඟවා,
තරු කැට අතර දිදුලවුයෙමි.
අහස් ගඟ කලඹා,
දේදුන්නක පෑයුව.
දියවර මැද ගලාන,
සයුරුතෙරේ සැඟවුන...

ඒ අසිරිමත් ප්‍රේමය ගැන ලියන්නෙමි..
අදත්, හෙටත්..
මියැදෙන්න පෙර, ප්‍රේමය අමරණීය කරමි.
කවියෙකුට පෙම් කල නුඹේ ප්‍රේමයට අවැසි බුහුමන ලබාදෙමි.


Comments