පරතරය

ඔබ හා මා අතරැති දුර
තිතකට සමානයි.
එය තිතක්ව නොපෙනුනද,
තිතක් බව දනිමි.
කොමාවක් නොව.

No comments:

Post a Comment

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...