පරතරය

ඔබ හා මා අතරැති දුර
තිතකට සමානයි.
එය තිතක්ව නොපෙනුනද,
තිතක් බව දනිමි.
කොමාවක් නොව.

Comments