පරතරය

ඔබ හා මා අතරැති දුර
තිතකට සමානයි.
එය තිතක්ව නොපෙනුනද,
තිතක් බව දනිමි.
කොමාවක් නොව.

No comments:

Post a Comment

වැරදි කවුරුද

සිනහවක් දීගෙන ලෝකයට පාඩුවේ ඉන්න බව පෙන්වාම සුගන්ධය විදා  මත් කරන එකයි  වරද පාඩුවේ මල් මැදින් පියඹන බඹරුන්ව උන් උනුන් පියඹන්නෙ සනුහ...