ප්‍රේමය

ප්‍රේමය මලක් වී පිපෙයි.
සුවඳ විහිදුවාලා මිලිනව යයි.
විසල් වෘක්ෂ අතර නොව,
පොලවේ, තෘණ භූමියක හෝ වැඩේ..

2 comments:

  1. මතුපිටට වඩා දෙයක් ඇති කවියක්...ප්‍රේමයක්....

    ReplyDelete

තනිකමක් තියා නොතියාම  ඔබ ගියා වුව මතක එලියකි. රිද්දා නොරිද්දාම  හද කොනිති ගැසුවට එයද සුවයකි. පෙමක් අහිමිව යන්නේ කෙලෙසක ණයට දීමක්...