අවිශ්වාසය

ප්‍රේමයම
ගිනි ගෙන දැවෙන
ගිනියම

Comments

හුඟක් අය බලපුවා