බඹරා

බඹරා වැඩිවිය පැමිනුන උන්දා
වේලපත්කඩේ බැලුවලු..
අපලයිලු බඹරට..
පුළුවන් නම් බෝධිපුජා තියන්න කිව්වලු.

රොන් සුනු ඉරී යනතුරු
මල්පෙති තැලී යනතුරු
පහස ලබන තරම්
මහ වලත්තකම් කරන එකෙක් කිව්වලු..
කනට කරලා ජෝතිශ්‍යඥයා..

මම ඔබෙන් අසම්...
ඒත් ඇත්තටම අපල මල් වලට නෙවේද..?

බඹරා රෝස මලක් ළඟ ප්‍රථම හාදුව තියලා.
කානේශන් මලක් ළඟ කුමර බඹසර පිදුවලු.
ඉක්බිති කුමුදු මලක් ළඟට ඇවිත් පෙම් මුනු මුනුවක් ගැයුවලු.
ඒත් කුමුදු මල නෙවේලු ඇහැක් ඇරලා බැලුවේ..

සල්ලාලකම් අතෑරපු බඹරා
උත්පාදනය කරාලු ප්‍රේමයක්
කුමුද් මලට..
ඔච්චමක් නොවේ එය...!
කවිත් ගෙතුවලු...
ඒවා කඳුලු පෙති වලත් ලිව්වලු..

ඔබට කියමි.. එක්කෝ නොකියමි..
හැදින ගත්තා නම් අගෙයි..
බඹරා සමනලයෙක් උන වග..

No comments:

Post a Comment

සින්ඩරෙල්ලත් දුප්පත් කිරිල්ලියක්.

සිහින වලා නිල්වන් ගගනේ මැවුන. පිඹින නලා හදවත් සසලේ දැව්ව. නහින වයස පැතු නාඹර විය තුරුණ. වහින වැසිත් ආසිරි පැතුවා වැන්න. ලැයිමේ ඉපදි සුර ...